DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHƯỜNG NGỌC TRẠO
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
Lê Văn Nhịp
BÍ THƯ ĐU
0917527089
2
Nguyễn Văn Trường
CHỦ TỊCH UBND
0986525678
3
Tống Thị Lê
PBT ĐU
0919258016
4
Bạch Ninh Nhất
PCT UBND
0916067289
5
Lê Hồng Phong
CT MTTQ
0964746367
6
Phạm Thị Mỹ Hiền
PCT HĐND
01273858369
7
Lê Thị Thu Thanh
CT HND
0915121207
8
Nguyễn Thị Thuỷ
CT HPN
0968114456
9
Khương Văn Sơn
BT ĐOÀN TN
0945560487
10
Phạm Hữu Hạnh
CHT BAN CHQS
0979581568
11
Vũ Thị Thanh Huyền
CC VH - XH
0941448328
12
Lê Hữu Phước
CC CS - XH
0947552973
13
Trần Thị Vân Thu
 CC VP - TK
0911458971
14
Phạm Thị Hương Giang
CC KT - NS
0975369991
15
Vũ Thị Thuỳ Linh
CC TP - HT
01256467668
16
Tống Thị Quyên
CC VP - TK
0918664585
17
Mai Phong Tùng
CC ĐC - XD
0915136816
18
Trịnh Ngọc Hoàng
CC ĐC - XD
0912999442
19
Lê Thị Hằng
CC KT - NS
0916288565
20
Hoàng Văn Thắng
PBT ĐTN
0936051696
21
Lê Văn Xuyên
PCT HỘI CCB
0979027832
22
Vũ Thị Ngọc
PCT HỘI PN
0948466978
23
Nguyễn Thị Thuỷ
PCT MTTQ,
PCT HỘI ND
0985804214
24
Bùi Ngọc Thanh
THỦ QUỸ
0944939636
25
Quách Minh Cương
CT Hội NCT
01655078127
26
Vũ Đình Cương
CT TNXP
0943557219
27
Phạm Văn Thi
BẢO VỆ
01667671726
28
Đỗ Thị Định
VP ĐU
01664696209
29
Lê Trọng Sáng
TỔ QLTTĐT
0915547515
30
Hoàng Khắc Trịnh
CT HỘI BTTT & TMC
01653401733
31
Lê Đức Linh
CHP BAN CHQS
0979829135
32
Trịnh Thị Tâm
CT HỘI K.HỌC
01699917393