GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGỌC TRẠO


Đáp ứng với yêu cầu phát triển của vùng đất Bỉm Sơn, ngày 29/6/1977, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 140/BT về việc thành lập thị trần Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo quy hoạch mở rộng thị trấn Bỉm Sơn, ngày 02/5/1978, xóm Găng, phố Ga và Đoàn vận tải xe trâu được sáp nhập lấy tên là khu Tân Dương.

Sau khi khu Tân Dương được thành lập, ngày 02/12/1978, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 445/QĐ-UB thành lập Chi bộ cơ sở Tân Dương có 7 đồng chí đảng viên, đồng chí Vũ Giới được Thị ủy chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Hưng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.
Ngày 18/12/1981, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 157HĐBT về việc thành lập thị xã Bỉm Sơn. Để phù hợp với đơn vị hành chính trực thuộc thị xã, ngày 20/02/1982, khu Tân Dương đổi tên là Tiểu khu Ba.

Ngày 6/7/1982, Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 754/QĐTU về việc đổi tiên Chi bộ Tân Dương thành Chi bộ Tiểu khu Ba, gồm có 37 đảng viên. Ngày 15/10/1982, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định chỉ định cấp ủy lâm thời của Tiêu khu Ba gồm 5 đồng chí, đòng chí Trần Kim Quy được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Để phù hợp với yêu cầu lãnh đạo của địa phương, ngày 21/10/1982, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định nâng cấp Tiểu khu Ba lên thành Đảng bộ và đồng chí Trần Kim Quy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy lâm thời của Tiểu khu Ba.

* Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1982-1986.

Ngày 14/12/1982, tại Hội trường Đoàn địa chất 306, Đại hội Đảng bộ Tiểu khu Ba lần thứ nhất được tổ chức. Dự Đại hội có 37 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Kim Quy được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Vũ Sinh Hoạt được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Sau một thời gian ngắn, đồng chí Trần Kim Quy chuyển công tác, đồng chí Vũ Sinh Hoạt được chỉ định làm quyền Bí thư Đảng bộ và kiêm phụ trách chính quyền, đồng thời bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Ban vào Ban Chấp hành sau đó giữ chức Bí thư Đảng bộ.

Ngày 29/9/1983, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định 111/QĐ-HĐBT về việc thành lập phường Ngọc Trạo thuộc thị xã Bỉm Sơn, trên cơ sở Tiểu khu Ba và tư đây việc thay đổi địa giới hành chính và tên gọi của phường, Đảng bộ Tiểu khu Ba chính thức được mang tên Đảng bộ phường Ngọc Trạo.

* Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ II, nhiệm kỳ 1986-1988.

Trong hai ngày 15 và 16/9/1986, tại Hội trường Đoàn địa chất 306, Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 1986-1988. Dự Đại hội có 85 đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Vũ Ngọc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Vũ Sinh Hoạt được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Ngày 26/61987, Thị ủy Bỉm Sơn quyết định bổ sung 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ là đồng chí Hoàng Thanh Xuân và đồng chí An Xuân Quýnh. Sau khi đồng chí Vũ Sinh Hoạt chuyển công tác, đồng chí Hoàng Thanh Xuân lên thay làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường.

* Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ III, nhiệm kỳ 1988-1991.

Trong hai ngày 29 và 30/11/1988, tại Hội trường Xí nghiệp gạch Bỉm Sơn (nay là Công ty cổ phần VLXD Bỉm Sơn) Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1988-1991. Dự Đại hội có 160 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Đồng chí Vũ Ngọc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thanh Xuân được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

* Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ IV, nhiệm kỳ 1991-1994.

Từ ngày 23 đến ngày 24/01/1991, tại Hội trường Thương nghiệp Bỉm Sơn, Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 1991-1994. Dự Đại hội có 203 đồng chí trong tổng số 207 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Đồng chí Vũ Ngọc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thanh Xuân được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

* Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ V, nhiệm kỳ 1994-1996.

Từ ngày 28 đến ngày 29/11/1994, tại Hội trường UBND phường, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ V, nhiệm kỳ 1994-1996 được tổ chức. Dự Đại hội có 95 đại biểu đại diện có 250 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Nhường được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thanh Xuân được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996-2000.

Từ ngày 14 đến ngày 15/3/1996 tại Hội trường UBND phường, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996-2000 được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15/3/1996 tại Hội trường UBND phường. Về dự Đại hội có 95 đại biểu, đại diện cho 298 đảng viên sinh hoạt trong 17 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Nhường được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thanh Xuân được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Tháng 9/1999, đồng chí Hoàng Thanh Xuân nghỉ công tác, tháng 10/1999, đồng chí Nguyễn Duy Nhường xin nghỉ đi điểu trị bệnh. Đồng chí Hà Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường được Thường vụ Thị ủy giao giữ chức quyền Chủ tịch UBND phường và phụ trách công tác Đảng.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2000-2005.

Từ ngày 04/10 đến ngày 05/10/2000 tại Hội trường UBND phường Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2000-2005. Dự Đại hội có 110 đại biểu, đại diện cho hơn 319 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Đồng chí Mai Ngọc Thoảng được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Hà Kim Cương được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010.

Từ ngày 19 đến ngày 20/5/2005, tại Hội trường UBND phường Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010. Về dự Đại hội có 137 đảng viên đại diện chó 339 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ ngày 10 đến ngày 11/6/2010, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường Ngọc Trạo tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự Đại hội có 172 đại biểu thay mặt 396 đảng viên sinh hoạt trong 19 chi bộ. Đồng chí Hà Kim Cương được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Tuấn Anh được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Đến ngày 16/6/2011, đồng chí Hà Kim Cương – Bí thư Đảng ủy được thị xã điều động về làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và đồng chí Phan Tuấn Anh được điều động về làm Phó trưởng phòng Tư pháp UBND thị xã.

Tại kỳ họp thứ nhất ngày 21/6/2011, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Trạo khóa VII đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Phương – Phó Bí thư Trực Đảng ủy làm Chủ tịch HĐND, đồng chí Hà Xuân Đức – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được bầu làm Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 06/7/2011, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 362-QĐ/TU điều động đồng chí Nguyễn Vinh Quang – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy về công tác tại Đảng ủy phường Ngọc Trạo.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 08/7/2011 đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Vinh Quang làm Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Hà Xuân Đức làm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo.

Ngày 29/10/2013, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 1197-QĐ/TU về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với đ/c Nguyễn Vinh Quang - Bí thư đảng ủy phường.

Đến ngày 17/3/2014, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 1312-QĐ/TU về việc luân chuyển đồng chí Thịnh Văn Phong, Thị ủy viên, Trưởng phòng TNMT về công tác tại UBND phường Ngọc Trạo. Ngày 01/4/2014, UBND thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Thịnh Văn Phong.

* Đại hội Đại biểu phường Ngọc Trạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ ngày 23 đến ngày 24/5/2015, tại Hội trường UBND phường, Đảng bộ phường long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu thay mặt cho 489 đảng viên sinh hoạt trong 18 chi bộ. Đồng chí Thịnh Văn Phong được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Duy Phương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Tống Thị Lê được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Ngày 06/5/2015, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 1715-QĐ/TU về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn về công tác tại phường Ngọc Trạo. Ngày 19/5/2015, UBND thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Trường.

Ngày 20/7/2015, Thị ủy Bỉm Sơn ra Quyết định số 1825-QĐ/TU về việc điều động đồng chí Lê Văn Nhịp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Ngọc Trạo và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Trạo nhiệm kỳ 2015-2020./.