Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020:

Ngày 01/03/2018 16:27:31

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020


Tổng giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đến năm 2020 đạt 2.433.733,3 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,1%. Cơ cấu kinh tế: DVTM = 59,3%. Công nghiệp - xây dựng = 40,3%. Nông nghiệp - thủy sản = 0,4%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 = 724.534 triệu đồng. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2020 = 983 hộ. Trong đó: Nông nghiệp = 100 hộ, lâm nghiệp = 28 hộ, công nghiệp = 85 hộ, dịch vụ = 770 hộ. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 = 100 doanh nghiệp. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020 = 100%, có 70% chiều dài đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí đô thị đến năm 2020. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 6,1%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 = 85 triệu đồng/người/năm.

* Về Văn hóa - Xã hội:

Số trường đạt chuẩn quốc gia: 3 trường = 100%. Xây dựng phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 vào năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm 3%. Trong đó: Tăng cơ học = 2,1%, tăng tự nhiên = 0,9%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7% giảm 3,4% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 = 0,5%giảm 1,7% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020 dưới 1%, giảm 1,5% so với năm 2015. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020 = 90%. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2020 = 97%, tăng 5%, so với năm 2015. Tỷ lệ khu phố có nhà văn hóa đến năm 2020 = 100%, tăng 10%, so với năm 2015. Đến năm 2020 phường đạt chuẩn VMĐT.

* Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020 = 100%.
- Tỷ lệ khu phố đạt tiêu chuẩn Môi trường đến năm 2020 = 70%.

* Về an ninh trật tự:

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về ANTT đến năm 2020 = 100%.

*
Về xây dựng Đảng:

- Hằng năm chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ 80% trở lên, Không có chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 80% trở lên. Xây dựng Đảng bộ TSVM. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt TSVM hàng năm.

- Thành lập 02 chi bộ, 5 tổ chức công đoàn và 02 chi đoàn Thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong nhiệm kỳ kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020:

Đăng lúc: 01/03/2018 16:27:31 (GMT+7)

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020


Tổng giá trị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đến năm 2020 đạt 2.433.733,3 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,1%. Cơ cấu kinh tế: DVTM = 59,3%. Công nghiệp - xây dựng = 40,3%. Nông nghiệp - thủy sản = 0,4%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 = 724.534 triệu đồng. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2020 = 983 hộ. Trong đó: Nông nghiệp = 100 hộ, lâm nghiệp = 28 hộ, công nghiệp = 85 hộ, dịch vụ = 770 hộ. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 = 100 doanh nghiệp. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020 = 100%, có 70% chiều dài đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí đô thị đến năm 2020. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 6,1%. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 = 85 triệu đồng/người/năm.

* Về Văn hóa - Xã hội:

Số trường đạt chuẩn quốc gia: 3 trường = 100%. Xây dựng phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 vào năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm 3%. Trong đó: Tăng cơ học = 2,1%, tăng tự nhiên = 0,9%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7% giảm 3,4% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 = 0,5%giảm 1,7% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020 dưới 1%, giảm 1,5% so với năm 2015. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020 = 90%. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2020 = 97%, tăng 5%, so với năm 2015. Tỷ lệ khu phố có nhà văn hóa đến năm 2020 = 100%, tăng 10%, so với năm 2015. Đến năm 2020 phường đạt chuẩn VMĐT.

* Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020 = 100%.
- Tỷ lệ khu phố đạt tiêu chuẩn Môi trường đến năm 2020 = 70%.

* Về an ninh trật tự:

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về ANTT đến năm 2020 = 100%.

*
Về xây dựng Đảng:

- Hằng năm chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ 80% trở lên, Không có chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 80% trở lên. Xây dựng Đảng bộ TSVM. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt TSVM hàng năm.

- Thành lập 02 chi bộ, 5 tổ chức công đoàn và 02 chi đoàn Thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong nhiệm kỳ kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng.